Shrnutí obchodních podmínek

1.1.  Internetový obchod na adrese https://www.kotmelie.cz provozuje podnikatel Ilona Podlahová, se sídlem Radlická 2343/48, 150 00 Praha 5, IČO: 07681003, zapsaný v živnostenském rejstříku, neplátce DPH. Kontaktovat mě můžete na mém e-mailu marketa@kotmelie.cz.

1.2.  Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdím e-mailem.

1.3.  Platbu proveďte do 15 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném způsobu platby.

1.4.  Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem plnění mých povinností plynoucích z uzavřených smluv a na základě vašeho souhlasu v rozsahu specifikovaném obchodními podmínkami.

1.5.   Zboží dodáváme pouze do následujících států: Česká republika. Vady zboží je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co je budete moci zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od dodání zboží. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete v obchodních podmínkách.

Obecná ustanovení

1.1.  Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi mnou jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a má a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2021.

1.2.  Používané pojmy. V obchodních podmínkách používám následující zkratky:

1.2.1.  , čímž se rozumí obchodník, tedy podnikatel Ilona Podlahová, se sídlem Radlická 2343/48, 150 00 Praha 5, IČO: 07681003, zapsaný v živnostenském rejstříku, neplátce DPH.

1.2.2.  Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná ode mne, kterým může být jeden z následujících subjektů:

1.2.2.1.  Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.2.  Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.3.  Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.3.  Internetový obchod, tedy mé webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://www.kotmelie.cz, ve kterém si můžete prohlédnout mou nabídku a objednat zboží z mého sortimentu.

1.2.4.  E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné mne kontaktovat na e-mailové adrese marketa@kotmelie.cz.

1.2.5.  Smlouvy, kterými se rozumí smlouvy o dodání digitálního obsahu.

1.3.  Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4.  Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5.  Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6.  Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi mnou a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.7.  Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi mnou a námi je možné řešit:

1.7.1.  mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),

1.7.2.  emailem na mé e-mailové adrese.

1.8.  Dozorové orgány. Nad mou činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu s právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.8.1.  Česká obchodní inspekce,

1.8.2.  živnostenské úřady,

1.8.3.  Úřad pro ochranu osobní údajů.

Objednávání zboží a uzavírání smluv

2.1.  Objednání zboží. Zboží v mém internetovém obchodě je možné si objednat tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím:

2.1.1.  internetového obchodu.

Přijetí mé nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

2.2.  Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, přihlášením se ke svému uživatelskému účtu nebo vytvořením uživatelského účtu nového, pokud je to u konkrétního zboží požadováno, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „KOUPIT“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

2.3.  Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdím na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

2.3.1.  potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

2.3.2.  mé obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzvu k jejímu doplnění nebo vás upozorním na nemožnost uzavření smlouvy.

2.4.  Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a přistupovat ke svým smlouvám můžete prostřednictvím internetového obchodu.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1.  Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

3.2.  Obsah smlouvy o dodání digitálního obsahu. Na základě uzavřené smlouvy o dodání digitálního obsahu jsem povinna dodat vám ujednaným způsobem objednané digitální zboží na nehmotném nosiči a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni poskytnout mi dodání umožnit a zaplatit mi celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.

3.3.  Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodávám zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

3.4.  Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

3.5.  Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

3.6.  Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

Platební podmínky

4.1.  Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:

4.1.1.  předem bezhotovostně převodem na můj účet: 2301501270/2010;

4.2.  Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 15 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na můj účet u poskytovatele platebních služeb.

Dodací podmínky

5.1.  Způsoby dodání. Způsob dodání, který můžete využít, je pouze elektronickou formou.

5.2.  Omezení dodávání digitálního obsahu. Digitální obsah dodáváme pouze do těchto států:

5.2.1.  Česká republika.

5.3.  Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny.

5.4.  Souhlas s dodáním. Zboží vám v závislosti na ujednané době pro dodání může být dodáno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, s čímž vyjadřujete souhlas.

Právo na odstoupení od smlouvy

6.1.  Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

6.2.  Mé právo odstoupit od smlouvy. Já mám právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy ode mne převezmete zboží, a to z důvodů:

6.2.1.  vyčerpání zásob objednaného zboží,

6.2.2.  nepřevzetí zboží při jeho dodání,

6.2.3.  zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

6.2.4.  uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

6.2.5.  objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

6.2.6.  dalších hodných zvláštního zřetele.

6.3.  Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne

6.3.1.  převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

6.3.2.  převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

6.3.3.  převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,

6.3.4.  uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

6.4.  Nemožnost odstoupení od smlouvy. Nemáte právo odstoupit od smlouvy:

6.4.1.  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.4.2.  dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

6.5.  Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které mi doručíte, nejlépe pak

6.5.1.  vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy a jeho odesláním

6.5.1.1.  e-mailem na naši e-mailovou adresu;

6.6.  Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud mi odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

Reklamace vad zboží

7.1.  Má odpovědnost za vady zboží. Odpovídám za to, že vám zboží dodám v ujednaném množství, jakosti, provedení a bez vad, pokud nejsou u obdobného druhu zboží obvyklé. Nebudou-li vlastnosti zboží ujednány, dodám vám zboží s vlastnosti obvyklými tak, aby jej bylo možné použít za účelem patrným ze smlouvy.

7.2.  Omezení odpovědnosti. Neodpovídám vám

7.2.1.  u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

7.2.2.  za vady zboží, pokud jsou nápadné a zřejmé již při uzavírání smlouvy nebo jste o nich před dodáním zboží věděli,

7.2.3.  za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

7.3.  Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u mne uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od dodání zboží. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno, to však neplatí, pokud půjde o vadu, která je důsledkem skutečnosti, o které jsme v době dodání museli vědět. Doba pro uplatnění práva se prodlužuje o dobu trvání případných předchozích uznaných reklamací.

7.4.  Vaše práva z vadného plnění. V případě vady máte právo:

7.4.1.  bude-li vada zboží neodstranitelná a nebude-li možné kvůli ní zboží řádné užívat, od smlouvy odstoupit, nebo

7.4.2.  bude-li vada odstranitelná, na odstranění vady nebo doplnění toho, co chybí,

7.4.3.  na přiměřenou slevu z ceny zboží.

7.5.  Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:

7.5.1.  zasláním e-mailu na mou e-mailovou adresu.

7.6.  Náležitosti reklamace. Při reklamaci je třeba:

7.6.1.  doložit, že zboží bylo zakoupeno u mne,

7.6.2.  sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez mého souhlasu měnit.

7.7.  Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, bude reklamace vyřízena do 30 dnů, jinak máte právo od smlouvy odstoupit. V ostatních případech bude vaše reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů.

7.8.  Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, mám právo na náhradu nutných nákladů, které mi vzniknou vracením vašeho zboží.

7.9.  Potvrzení o reklamaci. Pokud jste spotřebitelem, při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydám písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Ochrana a zpracování osobních údajů

8.1.  Právní úprava. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
8.2.  Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy a v souvislosti s uzavíranými smlouvami. Vaše osobní údaje zpracovávám na základě a za účelem plnění mých povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi mnou a vámi a pro uzavírání těchto smluv. Pro tento účel osobní údaje používám po dobu nezbytnou k vyřízení objednávek a reklamací. V rámci těchto činností mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména mým dodavatelům podílejícím se na plnění smlouvy a provozovatelům platebních systémů). Na základě smlouvy zpracovávám vaše osobní údaje také při vedení uživatelských účtů v mém internetovém obchodě a to po celou dobu existence uživatelského účtu.
8.3.  Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracovávám také za účelem dalšího nabízení mého zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě mého oprávněného zájmu, ledaže jste toto zasílání odmítli.
8.4.  Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracovávám na základě mých oprávněných zájmů za účelem ochrany právních nároků a mé vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě soudních a jiných řízení zpracovávám vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
8.5.  Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu udělovaného na dobu neurčitou zpracovávám vaše osobní údaje také za účelem:
8.5.1.  zasílání personalizovaných nabídek zboží a služeb a nabídek jiných subjektů a jejich zobrazování na webu.
8.6.  Zpracování osobních údajů pro plnění mých právních povinností. Vaše osobní údaje zpracovávám i pro účely a na základě plnění mých zákonných povinností spojených zejm. s vedením účetnictví a poskytováním informací orgánům veřejné moci.
8.7.  Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracovávám, jsou:
8.7.1.  jméno a příjmení,
8.7.2.  adresa,
8.7.3.  e-mailová adresa,
8.7.4.  identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
8.7.5.  IP adresa,
8.7.6.  název společnosti,
8.7.7.  údaje o objednávce,
8.7.8.  uživatelské údaje.
8.8.  Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.
8.9.  Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění mých povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění mých zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.
8.10.  Doba uložení. Osobní údaje ukládám pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů uvedených výše. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikviduji.
8.11.  Osoby zapojené do zpracování. Všechny zmíněné osobní údaje zpracovávám jå jako správce. To znamená, že stanovuji shora vymezené účely, pro které osobní údaje shromažďuji, určuji prostředky zpracování a odpovídám za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využívám služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle mých pokynů. Takovými zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé marketingových nástrojů a poskytovatelé komunikačních nástrojů.
8.12.  Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:
8.12.1.  žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracovávám, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abych je bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila,
8.12.2.  žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),
8.12.3.  v některých případech máte právo, abych Vaše osobní údaje vymazala. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymaži, pokud je již nepotřebuji pro účely, pro které jsem je zpracovávala, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a ká shledám, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemám, nebo se ukáže, že mnou prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění mé právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků.
8.12.4.  využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musím omezit, když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné nebo vaše osobní údaje zpracovávám bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musím), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste mi v budoucnu takové údaje stejně poskytli), nebo osobní údaje již nepotřebuji pro shora uvedený účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a já po dobu, po kterou šetřím, je-li Vaše námitka oprávněná, jsem povinna zpracování Vašich osobních údajů omezit.
8.12.5.  žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,
8.12.6.  vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě mého oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestanu zpracovávat, pokud nebudu mít závažné oprávněné důvody pro to, abych v takovém zpracování pokračovala. V případě námitky proti marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme.
8.13.  Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z mé strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).